Dziennik montażu

15.02.2016

Łukasz Smaga – radca prawny, na prośbę czytelnika przedstawia uzupełnienie do swojej publikacji („IB” 1/2016 str. 26) „Jeden dziennik budowy czy kilka?”

Moim zdaniem w artykule „ Je­den dziennik budowy czy kil­ka?” zamieszczonym w „IB” nr 1/2016 wyjaśnienie jest nie­pełne, gdyż:

– Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dla każdego obiektu budowlane­go należy prowadzić książkę obiektu budowlanego, do któ­rej należy dołączyć dokumen­tację budowy.

– Według Prawa budowlanego przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo­nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i koń­cowych, w miarę potrze­by rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmia­rów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu.

Stąd wynika, że jeden obiekt może mieć nie tylko jeden dziennik budowy lecz w przy­padku montażu – nawet dwa dzienniki, a prowadzenie dzien­nika budowy lub montażu jest konieczne dla każdego obiektu budowlanego.

 

UWAGA: uzupełnienia zaznaczone pogrubieniem.

(…) Właściwa interpretacja § 3 roz­porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiór­ki, tablicy informacyjnej oraz ogło­szenia zawierającego dane dotyczą­ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) powinna skła­niać do wniosku, że odrębność pro­wadzenia dziennika budowy odnosi się do poszczególnych obiektów bu­dowlanych objętych jednym zamie­rzeniem budowlanym usankcjonowa­nym w drodze jednego pozwolenia na budowę. Chodzi więc o odrębność obiektów budowlanych w ramach jed­nego zamierzenia budowlanego, a nie o odrębność całych zamierzeń bu­dowlanych. W konsekwencji rację na­leży przyznać organom administracji publicznej twierdzącym, że w przy­padku objęcia zamierzeniem budow­lanym kilku obiektów budowlanych dla każdego z nich należy prowadzić odrębny dziennik budowy. Dotyczy to każdego obiektu budowlanego, dla którego wymagane byłoby pozwole­nie na budowę albo zgłoszenie, gdyby miał być samodzielnie wybudowany. Co więcej, w przypadku realizacji da­nego obiektu budowlanego metodą montażu należy prowadzić oprócz dziennika budowy również dziennik montażu.

Powyższa wykładnia jest właściwa również z tego powodu, że dziennik budowy (podobnie jak dziennik mon­tażu) zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego wchodzi w skład doku­mentacji budowy. Stosownie zaś do treści art. 60 Prawa budowlanego inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właści­cielowi lub zarządcy obiektu m.in. do­kumentację budowy, a on na podsta­wie art. 63 ust. 1 Pb jest obowiązany przechowywać otrzymaną dokumen­tację przez okres istnienia obiektu budowlanego. Dokumentacja budowy powinna zostać również dołączona do książki obiektu budowlanego zgod­nie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu bu­dowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134). O ile zatem zamierzenie budowlane może obejmować wiele obiektów budowlanych, o tyle ich status prawny (stan własności) po wybudowaniu może ulegać zmianie. Zasadne jest wobec tego wiązanie dokumentacji budowy z konkretnym obiektem budowlanym, a nie z całym zamierzeniem budowlanym, szcze­gólnie że uzupełnieniem dokumentacji budowy jest dokumentacja związana z użytkowaniem obiektu budowlane­go, która nie dotyczy zamierzenia bu­dowlanego objętego pozwoleniem na budowę, lecz konkretnego obiektu budowlanego. (…)

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.