Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody w świetle przepisów techniczno-budowlanych

13.10.2015

Spełnienie warunków użytkowych w zakresie zarządza­nia wodą i energią leży w interesie użytkowników lokali mieszkalnych.

Warunki rozliczania kosztów należy rozpatrywać z punk­tu widzenia projektowania instalacji wodociągowej oraz ogrzew­czej, a także ich użytkowania. Zasto­sowanie tu mają przepisy techniczno- budowlane zawarte w:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruk­tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - [1];

- rozporządzeniu Ministra Spraw We­wnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wa­runków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) - [2].

W myśl § 121 [1] w budynku mieszkal­nym wielorodzinnym należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody. Do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do po­szczególnych mieszkań oraz pomiesz­czeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy stosować ze­stawy wodomierzowe, zgodnie z wyma­ganiami PN-B 10720:1998 Wodociągi.

Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wyma­gania i badania przy odbiorze (w zakre­sie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6) (ust. 2). Gdy budynki mieszkalne wielorodzin­ne są zaopatrywane w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego, urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zu­żywanego do przygotowania ciepłej wody może być umieszczone poza tymi budynkami, jeśli w budynkach tych zastosowane zostały zestawy wodomierzowe spełniające wymaga­nia, o których mowa w ust. 2 wspo­mnianej normy.

Rozporządzenie [1] określa w § 135 wymóg dla instalacji ogrzewczych w zakresie zaopatrzenia w odpowied­nią aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytko­wanie. W zależności od typu zasilania instalacji ogrzewczej ustalono rodzaj wymaganych do zastosowania odpo­wiednio urządzeń służących do rozli­czania zużytego ciepła albo kosztów zużytego ciepła.

 

Fot. © volkerr - Fotolia.com

 

W przypadku instalacji ogrzewczej za­silanej z sieci ciepłowniczej, zgodnie z ust. 2 § 135 [1], w budynku powinny się znajdować:

1)  ciepłomierz, stanowiący układ po- miarowo-rozliczeniowy, do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do in­stalacji ogrzewczej budynku;

2)  urządzenia umożliwiające indywi­dualne rozliczanie kosztów ogrze­wania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

Z kolei jeśli zasilenie instalacji ogrzew­czej następuje z kotłowni w budynku co najmniej dwulokalowym, rozumia­nym jako budynek z lokalami mieszkal­nymi lub użytkowymi, zgodnie z ust. 3 § 135, należy zastosować urządzenia służące do rozliczania kosztów zużyte­go ciepła, do których zalicza się:

1)  urządzenie do pomiaru ilości zuży­tego paliwa w kotłowni,

2)  urządzenia umożliwiające indywi­dualne rozliczanie kosztów ogrze­wania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

W świetle powyższego ustalenia do­tyczą obowiązku instalowania okreś­lonego wyposażenia technicznego, a nie miejsca lokalizacji tego wypo­sażenia.

Podane przepisy należą do grup przepisów wpisujących się w obszar racjonalizacji użytkowania energii.

W istotny sposób na warunki pra­cy zastosowanych urządzeń służą­cych do rozliczania zużytego ciepła bądź służących do rozliczania kosz­tów zużytego ciepła oraz uzyskany efekt rozliczeniowy wpływa koniecz­ność spełnienia wymagań w zakresie standardu energetycznego budynku dotyczącego ochrony cieplnej oraz standardu technicznego w zakresie efektywności energetycznej.

W trosce o ograniczenie strat cie­pła na przesyle w ust. 4 § 135 [1] zawarto zapis wykonania odpowied­niej izolacji cieplnej w przypadku za­stosowania instalacji ogrzewczej wodnej, odpowiadającej wymaganiom PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna prze­wodów, armatury i urządzeń. Wyma­gania i badania odbiorcze (w zakre­sie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6).

Spełnienie warunków użytkowych, określonych dla budynków mieszkal­nych, w zakresie zarządzania wodą i energią leży w interesie użytkowników lokali mieszkalnych. Zapewnia użytkowanie budynków mieszkalnych i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budyn­kiem zgodnie z przeznaczeniem. Przepisy, zawarte w [2], odnoszą się do kwestii racjonalizacji użytkowania energii w ogólnym zapisie zawartym w § 2 pkt 5 i 6, ustalając obowiązki:

- zapewnienia możliwości racjonaliza­cji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami użytkowni­ków lokali, jednak w sposób nienaruszający interesów osób trzecich i niepowodujący pogorszenia wła­ściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych z nim urzą­dzeń;

- zapewnienia racjonalnego wykorzy­stania energii.

Stosownie do § 30 [2], jeśli instalacja ciepłej wody użytkowej jest wyposażo­na w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić ich okresową legalizację. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają od­rębne przepisy. Odpowiednio także ma zastosowanie przywołany obowią­zek, w myśl § 33 [2], w przypadku gdy instalacja wodociągowa została wy­posażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach.

Zgodnie z § 41 ust. 1 [2] w przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewa­nia została wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zuży­cia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić ich okre­sową legalizację lub wymianę.

Z ust. 2 wynika, że w przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomia­ru zużycia ciepła należy niezwłocznie poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia kosztów ciepła. Odpowiednio w przypadku urządzeń służących do indywidualnego rozlicza­nia kosztów ogrzewania lub urządze­nia do pomiaru zużycia ciepła okresy ważności cechy legalizacyjnej określa­ją przepisy odrębne.

 

mgr inż. Anna Sas-Micuń

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube