Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium wyd. XI

08.11.2007

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r.
sygn. akt III CZP 73/07
Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu jej oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się również wtedy, gdy z żądaniem w tym zakresie występuje użytkownik wieczysty (art. 81 w związku z art. 77 ust. 1–3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Wrzesień13 września 2007 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r.
sygn. akt III CZP 73/07

Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu jej oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się również wtedy, gdy z żądaniem w tym zakresie występuje użytkownik wieczysty (art. 81 w związku z art. 77 ust. 1–3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
21 września 2007 r.
ogłoszono

Ustawa z dnia 24 sierpnia o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące zasad gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje m.in., że pośrednicy wynajmujący lokale mieszkalne oraz inne nieruchomości przemysłowe będą mu-sieli przekazywać informacje o umowie najmu do gminy. Skraca też okres zawieszenia postę-powania podziału nieruchomości z 12 do 6 miesięcy. Upraszcza ponadto procedury związane z wykupem mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców. Mieszkania te będą szybciej trafiały do obrotu na rynku wtórnym.
Znowelizowane przepisy ustawy przewidują korzystne rozwiązania dla właścicieli działek położonych w gminach, w których pobierane są opłaty adiacenckie. Zmniejszają maksymalną wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale, z dotychczasowych 50% do 30% różnicy wartości nieruchomości pomiędzy stanem sprzed i po podziale. Precyzu-ją także, że trzyletni termin na ustalenie opłaty adiacenckiej przez gminę będzie rozpoczynał się w dniu, w którym decyzja gminy zatwierdzająca projekt podziału danej nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Zmienione przepisy przewidują także możliwość uiszczenia opłaty adiacenckiej w naturze, poprzez przeniesienie na gminę praw do działki powstałej w wyniku podziału. Takie rozliczenie będzie jednak moż-liwe tylko w przypadku scalenia i podziału nieruchomości.
W myśl nowych przepisów od nowego roku osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodo-wej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakre-sie zarządzania nieruchomościami będą mogły otrzymać licencję bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Ministerstwie Budow-nictwa. Nowelizacja nie zmienia innych wymagań dla kandydatów do tych dwóch zawodów. Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych warunków trzeba będzie składać do Pań-stwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po ich weryfikacji minister budownictwa podejmie decy-zję, czy przyznać licencję. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2009 r. kandydat do zawodu zarządcy lub pośrednika będzie musiał mieć wyższe wykształcenie. Osoby ze średnim wy-kształceniem mogą zdobyć licencję pośrednika lub zarządcy do końca przyszłego roku, pod warunkiem że do 31 grudnia 2007 r. odbędą kurs kwalifikacyjny oraz praktykę zawodową i złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminów do ministra budownictwa. Ich nie obejmie zwolnienie z egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 22 października, z wyjątkiem przepisów: art. 1 pkt 23, 56--67, 68 lit. a i b, 69--73 i 78 oraz art. 6, 8 i 9, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
Październik4 października 2007 r.
Prezydent podpisał
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy -- Prawo budowlane

Ustawa została omówiona w kalendarium w nr. 10(44) „IB”.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego


Zgodnie z nią uporządkowanie danych w księgach wieczystych ma odbywać się w kilku etapach. Pierwszym z nich ma być utworzenie wykazów nieruchomości państwowych i komunalnych na poziomie powiatów. Drugim etapem będzie sporządzenie przez wojewodów zestawień zbiorczych. W następnej kolejności minister do spraw administracji publicznej będzie sporządzał taki wykaz dla całego kraju. Ustawa przewiduje, że w celu wsparcia obywateli w porządkowaniu przez nich stanu prawnego nieruchomości starostowie przeprowadzą akcję informacyjną w swoich powiatach. Będzie ona trwać dwa lata. W tym czasie starostowie mają pomagać zainteresowanym, udzielając informacji w konkretnej sprawie.
Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia jej ogłoszenia.5 października 2007 r.
Prezydent podpisał
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym


Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-procentowa stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 m2 oraz domy jednorodzinne do 300 m2, kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Wyższa, 22-procentowa stawka VAT będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej. Od nowego roku preferencyjną 7-procentową stawką VAT objęte będą również praktycznie wszystkie remonty domów i mieszkań. Ustawa bezterminowo przedłuża też możliwość odzyskania części wydatków na materiały budowlane, ponoszonych przez osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym, czyli we własnym zakresie. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7% i 22% VAT za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7% do 22%. Dotychczas o zwrot można się było ubiegać tylko do końca 2007 r. Zgodnie z ustawą o zwrot będzie się można starać raz na pięć lat.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6 lit. b i pkt 14 lit. b oraz art. 6, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lipca 2007 r.
sygn. akt II OSK 1069/06
Zgodnie z art. 59 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wydania decyzji o warunkach zabudowy wymaga każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu, nawet taka, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że jest to zmiana o charakterze jednorazowym, tymczasowym, trwająca do 1 roku.

Anna Nosek
redaktor newslettera Serwisu Budowlanego Patronem Kalendarium jest Serwis Budowlany
www.serwisbudowlany.com

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Artykuł zamieszczony 
w "Inżynierze budownictwa", 
listopad 2007 r. 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube