A sample agreement for finishing works – part 1

31.03.2020

Posłuchaj: Pobierz:

concluded on … in … by and between:

…, residing at (street, city, post code), holding an ID card no. …, operating under the business name …, registered in … under numbers: KRS (National Court Register) …, NIP (Taxpayer Identification Number) … and REGON (Business Registry Number) …, hereinafter referred to as the “Contractor” and …, hereinafter referred to as the „Ordering Party”.

Section 1

 1. The Contractor undertakes to perform refurbishment, building, installation, electric, plumbing and central heating works ordered by the Ordering Party, which includes finishing residential premises in a building located at the following address …
 2. The scope of works is set forth in Appendix no. 1 to this Agreement, which constitutes an integral part hereof.
 3. The Contractor undertakes to perform works in accordance with the received architectural detailed design prepared by …, work schedule, knowledge and best construction practices, as well as to do that diligently, professionally and with utmost care.

Section 2

 1. The Parties determined that the works shall be executed in the period from … to …
 2. The Contractor shall notify the Ordering Party about the service completion date and the Ordering Party shall undertake acceptance activities within … business days. The Parties shall draw up an acceptance protocol.

Section 3

 1. For the provision of works included in this Agreement in the set period of time, the Contractor shall receive flat-rate remuneration of PLN … gross (in words: …).
 2. The remuneration includes costs which will be incurred by the Contractor to properly execute the order, including the cost of building materials required to perform the determined scope of works.
 3. The remaining materials bought by the Ordering Party, such as gres tiles, radiators, bathroom and toilet equipment, lighting and electrical equipment shall be delivered by the Ordering Party on a determined date.
 4. The remuneration shall be paid in cash or by bank transfer to the following bank account of the Contractor: …
 5. The Parties agree that advance payments shall be made in accordance to the following schedule (…) and shall not exceed PLN … gross each, depending on the progress of works performed in the proper manner.

The final remuneration shall be paid after the completion and fault-free acceptance of works, within 3 business days, in the amount less the value of earlier payments.

Zobacz też:

Tłumaczenie. Przykładowa umowa na prace wykończeniowe – cz. 1

zawarta w dniu … w … pomiędzy: …, zamieszkałym (ulica, miejscowość, kod pocztowy), legitymującym się dowodem osobistym numer …, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …, zarejestrowaną w … pod numerami: KRS …, NIP …, REGON …, zwanym dalej „Wykonawcą” a …, zwanym dalej „Zamawiającym”

§ 1

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace remontowo-budowlane, instalacyjne, elektryczne, wod.-kan. i c.o. zlecone przez Zamawiającego, obejmujące wykończenie lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku pod adresem …
 2. Zakres prac określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z otrzymanym projektem wykonawczym arch. … , harmonogramem, wiedzą i sztuką budowlaną, sumiennie i profesjonalnie, z najwyższą starannością.

§ 2

 1. Strony ustaliły termin wykonania prac w okresie od … do …
 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia robót, a ten w terminie … dni roboczych przystąpi do czynności odbiorowych. Strony sporządzą końcowy protokół odbiorowy.

§ 3

 1. Za wykonanie prac objętych niniejszą Umową w ustalonym okresie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie … złotych brutto (słownie: …).
 2. Wynagrodzenie obejmuje koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji zamówienia, w tym koszty materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania określonego zakresu prac.
 3. Pozostałe materiały zakupione przez Zamawiającego, w tym płytki gresowe, grzejniki, wyposażenie łazienki i WC, oświetlenie, osprzęt elektryczny zostaną dostarczone przez Zamawiającego w ustalonym terminie.
 4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone gotówką bądź przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: …
 5. Strony ustalają płatności zaliczkowe płatne według następującego harmonogramu (…) w kwocie nie większej niż … złotych brutto każda, w zależności od zaawansowania wykonywanych w sposób należyty prac.
 6. Wynagrodzenie końcowe zostanie wypłacone po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym robót, w terminie 3 dni roboczych, w kwocie pomniejszonej o wartość dokonanych wcześniej wpłat.

Słowniczek/Vocabulary

agreement/contract – umowa

finishing works – prace wykończeniowe

ID card – dowód osobisty

National Court Register – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Taxpayer Identification Number – NIP

contractor – wykonawca

ordering party – zamawiający

appendix (to the agreement) – załącznik (do umowy)

work schedule – harmonogram prac

with utmost care – z najwyższą starannością

acceptance protocol – protokół odbiorowy

advance payment – płatność zaliczkowa

Użyteczne zwroty/Useful phrases

(agreement) concluded on … in … by and between … – (umowa) zawarta dnia … w … pomiędzy …
operating under the business name – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
The Contractor undertakes to perform. – Wykonawca zobowiązuje się wykonać…,
The Appendix no. 1 constitutes an integral part of the Agreement. – Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy.
to perform works in accordance with knowledge and best construction practices – wykonywać prace zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną
The works shall be executed in the period from … to …
Prace powinny być wykonane w okresie od … do …
For the provision of works, the Contractor shall receive remuneration of … – Za wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …
The remuneration includes the cost of building materials incurred by the Contractor. – Wynagrodzenie obejmuje koszt materiałów budowlanych poniesiony przez Wykonawcę.
The remuneration shall be paid in cash or by bank transfer. – Wynagrodzenie zostanie zapłacone gotówką lub przelewem.
depending on the progress of works performed in the proper manner – w zależności od zaawansowania wykonywanych w sposób należyty prac

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in