3214 osób uzyskało uprawnienia budowlane

05.07.2019

W okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbywają się wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

Wręczenie uprawnień w Małopolskiej OIIB

 

Do testu XXXIII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3977 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Większa była grupa osób przystępujących do egzaminu ustnego, gdyż liczyła 4158 osób wraz z kandydatami zdającymi w trybie poprawkowym. Zdawalność ogólna egzaminu w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 81,03%.

Najwięcej uprawnień uzyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1568, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 558, w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 412 oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 365. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: inżynieryjna mostowa – 139, inżynieryjna kolejowa obiekty – 73, inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 23, inżynieryjna hydrotechniczna – 34 i instalacyjna telekomunikacyjna – 42.

 

Ślubowanie w Podlaskiej OIIB

 

Jeśli chodzi o liczbę uprawnień w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (502), potem w Małopolskiej OIIB (326), Śląskiej OIIB (314), następnie w Dolnośląskiej (260) i Wielkopolskiej OIIB (252).

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: Przekroczenie zakresu uprawnień

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in