Forum rzeczoznawców

24.09.2006

W Cedzynie koło Kielc w dniach 24–26 kwietnia 2006 r. Rzeczoznawcy spotkali się na konferencji, której tematem były najważniejsze problemy rzeczoznawstwa budowlanego.

W Cedzynie koło Kielc w dniach 24–26 kwietnia 2006 r. Rzeczoznawcy spotkali się na konferencji, której tematem były najważniejsze problemy rzeczoznawstwa budowlanego.

Forum rzeczoznawców

IX Konferencję Naukowo- Techniczną „Problemy rzeczo znawstwa budow lanego” zorganizowali: Instytut Tech niki Budowlanej oraz Polska Izba In ży nierów Budownictwa i Zarząd Główny PZITB. Komitetowi naukowo-technicznemu konferencji przewodniczył prof. Leonard Runkiewicz.
Pierwszego dnia omówiono ubiegłoroczną nowelizację (z dnia 28 lipca 2005 r.) art. 15 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którą zmieniły się niektóre wymagania niezbędne do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego; oraz techniczne kwestie związane z katastrofą hali targowej w Chorzowie. Podczas otwarcia obrad głos zabrali doc. Stanisław M. Wierzbicki – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Zbigniew Grabowski – prezes PIIB oraz mgr inż. Wiktor Piwkowski – przewodniczący Zarządu Głównego PZITB.
Dyrektor Wierzbicki rozpoczął obrady od podkreślenia, jak ważne dla środowiska jest prawidłowe określenie zakresu rzeczoznawstwa. We współczesnym świecie coraz mniej jest miejsca dla „wszystkowiedzących omnibusów” – ludzi wykonujących ekspertyzy w różnych, często odległych od siebie wąskich dziedzinach – podkreślił szef ITB. Poważny problem stanowią także „interesy korporacyjne” – sami inżynierowie budownictwa (podobnie jak prawnicy lub lekarze) chętnie i zdecydowanie ograniczają środowisko uprawnione do określonych zadań.
Odnosząc się do katastrofy w Chorzowie, doc. Wierzbicki wskazał m.in. na konieczność – niezależnie od zmian w prawie i normach – przeanalizowania trybu postępowania w przypadku poważnych katastrof budowlanych i wypracowania metodologii pracy ekspertów w takich przypadkach.
Prof. Zbigniew Grabowski zwrócił uwagę na fakt, że zakończyły się właśnie ostatnie zjazdy delegatów okręgowych izb inżynierów bu dow nictwa, wybierające władze na najbliższe 4 lata, i na tych zjazdach wiele dyskutowano o problemach rzeczoznawców. Prezes PIIB podkreślił, że dla większości członków PIIB nie do przyjęcia jest możliwość nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego osobom bez wyższych studiów i uprawnień budowlanych. Jednocześnie niepokoi władze izb znaczna liczba rzeczoznawców budowlanych, którzy za popełnione błędy stają przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym, a błędy te to najczęściej wykonywanie ekspertyz niezgodnie z zakresem posiadanych uprawnień, nierzetelnie lub w sposób nieetyczny – czyli „na zamówienie”. Prof. Grabowski zwrócił także uwagę na fakt, że bardzo wielu biegłych sądowych występujących w sprawach dotyczących budownictwa nie jest rzeczoznawcami budowlanymi, choć wypowiada się na tematy wymagające bardzo specjalistycznej wiedzy i praktyki. PIIB podejmuje próby w celu uporządkowania problemu – tak aby biegłymi sądowymi w stosownych sprawach byli rzeczoznawcy budowlani – ale dotychczas nie zyskały one aprobaty, nie zostały prawnie umocowane w procedurach sądowniczych.
W dalszej części obrad wystąpił m.in. prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Omówił działania I kadencji KKK, do której wpłynęło w tym czasie 220 wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W wyniku przeprowadzonego postępowania KKK nadała 168 tytułów rzeczoznawcy budowlanego.

Forum rzeczoznawców

Andrzej Bratkowski – wiceprezes PIIB, zabierając głos w dyskusji powiedział, iż należy pamiętać, że „rzeczoznawca budowlany to nie wyższy stopień uprawnień budowlanych” , ale doskonała specjalizacja w wąskiej dziedzinie. W tej samej dyskusji prof. Wojciech Radomski – także wiceprezes PIIB – opowiedział się za wprowadzeniem systemu weryfikacji rzeczoznawców.
Paweł Ziemski przewodniczący zespołu legislacyjnego GUNB, który brał udział w nowelizacji art. 15 ustawy Prawo budowlane – bronił wprowadzonych zmian w przyznawaniu tytułu rzeczoznawcy, jako że wydłużyły wymagany okres praktyki do 10 lat i umożliwiły nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego osobom nieposiadającym wprawdzie uprawnień budowlanych, ale będących specjalistami w dziedzinach ściśle z budownictwem związanych (akustycy, oświetleniowcy).
Andrzej Urban – przewodniczący komisji zajmującej się katastrofą budowlaną na Ślasku, a powołanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawił referat omawiający okoliczności i przyczyny katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach (obszerny fragment referatu przedstawiamy na str. 27).

Tematyką wystąpień innych prelegentów były także tak ważne dla rzeczoznawców zagadnienia jak: oddziaływanie wiatru i śniegu na konstrukcje budowlane; diagnozowanie i wzmocnienie budowli zbiorników i żelbetowych silosów oraz zbiorników wodnych; diagnozowanie stropów drewnianych; a także wdrażanie do polskiej praktyki eurokodów, stosowanie Polskich Norm w budownictwie, rola rzeczoznawców w ocenie ryzyka technicznego w ubezpieczeniach obiektów budowlanych.

Krystyna Wiśniewska
Fot. Autora

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.