Czysta woda dla Szczecina

24.09.2006

Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jest jednym z największych w Polsce, współfinansowanym przez UE z Funduszu Spójności, przedsięwzięciem inwestycyjnym w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt zakłada uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Szczecina.

Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jest jednym z największych w Polsce, współfinansowanym przez UE z Funduszu Spójności, przedsięwzięciem inwestycyjnym w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt zakłada uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Szczecina.
Program został tak opracowany, aby przynosił efekty ekologiczne o zasięgu transgranicznym oraz umożliwił osiągnięcie standardów określonych prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie jakości wody pitnej i oczyszczania ścieków. Plan realizacji przewiduje, że roboty budowlane zakończą się w 2008 r., ale w miarę osiągania planowanych efektów ekologicznych Szczecin będzie mógł podjąć starania o skreślenie z listy największych trucicieli Morza Bałtyckiego (Szczecin od wielu lat umieszczany jest na liście „hot spot” Konwencji Helsińskiej).
Obecnie Szczecin nie ma żadnej oczyszczalni ścieków dającej pełny  efekt oczyszczania biologicznego, a funkcjonujące obiekty typu mechanicznego lub mechaniczno-chemicznego są bardzo przestarzałe i w większości tak zlokalizowane, że nie ma  możliwości ich rozbudowy.
Przewidywana lokalizacja poszczególnych obiektów została wybrana tak, aby realizacja wiązała się z jak najniższą uciążliwością dla społeczności lokalnej oraz nie naruszała obszarów przyrodniczo chronionych. Planowane do zastosowania technologie będą odpowiadać najnowszym tendencjom światowym.
Zgodnie z Memorandum finansowym, koszt realizacji przedsięwzięcia określono na 288 mln euro. Udział środków z Funduszu Spójności przewidzianych na finansowanie wydatków kwalifikowanych projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” wyniesie 66%, tj. 190,080 mln euro. Pozostałe 34% zapewnia beneficjent – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.
W ramach programu zaplanowano zrealizowanie: 11 kontraktów na roboty, 6 kontraktów na usługi inżynierskie, 2 kontrakty na pomoc techniczną we wdrażaniu projektu. Procedury wyboru wykonawców poszczególnych robót prowadzone były w trybie przetargów międzynarodowych. Wybuduje się:
•    5 pompowni ścieków,
•    2 oczyszczalnie ścieków,
•    magistrale dostarczające wodę do miasta,
•    stację filtrów.
Program Poprawa jakości wody w Szczecinie obejmuje:
– budowę oczyszczalni ścieków Pomorzany,
– rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zdroje,
– budowę 5 dużych pompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi,
– budowę sieci kanalizacyjnych (ok. 160 km) wraz z istniejącymi lokalnymi przepompowniami ścieków,
– renowację istniejących sieci kanalizacyjnych (ok. 57 km),
– budowę magistral wodociągowych Miedwie–Kijewo oraz Warszewo –Mścięcino (łącznie ok. 22 km),
– budowę sieci wodociągowych (ok. 58 km),
– budowę stacji filtrów na węglu aktywnym w ZPW Miedwie.

Rys. Schemat oczyszczalni ścieków Pomorzany; 1 – wylot ścieków oczyszczonych, 2 – linia brzegowa rzeki Odry{mospagebreak}

Do najważniejszych kontraktów realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach programu finansowanego z Funduszu Spójności należy budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany. Oczyszczalnia będzie w układzie 3-stopniowego, mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Jej przepustowość wynosić będzie 66 tys. M3/d. Kontrakt obejmuje także budowę instalacji termicznej obróbki osadów. Ścieki doprowadzane będą do oczyszczalni rurociągami tłocznymi z czterech projektowanych przepompowni ścieków: Górny Brzeg, Białowieska, Grabów i Dolny Brzeg. Wykonawcą oczyszczalni ścieków Pomorzany jest konsorcjum firm: WTE Wassertechnik GmBH Niemcy, Polimex-Mostostal Siedlce i OTV S.A. Francja.
Główne obiekty oczyszczalni ścieków Pomorzany to:
•    obiekty mechanicznego oczyszczania ścieków – punkt zlewny ścieków dowożonych, komora rozprężna i zbiorniki retencyjne wód burzowych, stacja krat, piaskowniki poziome przedmuchiwane, osadniki wstępne,
•    obiekty biologicznego oczyszczania ścieków – blok biologiczny, osadniki wtórne,
•    obiekty termicznej obróbki osadów z instalacją biogazu – zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, mechaniczne zagęszczacze osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, wydzielone zamknięte komory fermentacyjne i instalacja biogazu, zbiorniki osadu przefermentowanego, mechaniczne odwadnianie i suszenie osadu, obiekty obróbki termicznej osadu.

Parametry ścieków oczyszczonych będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. Nr 212, poz. 1799 i dyrektywami UE 91/271/EEC oraz 98/15/EEC.

Technologia oczyszczania ścieków
Ścieki doprowadzane będą do oczyszczalni rurociągami tłocznymi z przepompowni ścieków leżących w zlewni oczyszczalni Pomorzany oraz ze stacji zlewnej ścieków dowożonych do komory rozprężnej. Dalszy przepływ ścieków przez oczyszczalnię będzie grawitacyjny. Nadmiar ścieków deszczowych odprowadzany będzie do zbiorników retencyjnych.
Ścieki z komory rozprężnej doprowadzane będą do stacji krat wyposażonej w kraty rzadkie o prześwicie 40 mm i kraty gęste o prześwicie 6 mm. Skratki zatrzymane na kratach gęstych i kratach rzadkich będą wapnowane i wywożone na składowisko odpadów.
Dalej ścieki skierowane zostaną równomiernie do dwóch podwójnych napowietrzanych piaskowników. Mieszanina ścieków i piasku osadzającego się w piaskownikach przetłaczana będzie do separatorów piasku. Odwodniony piasek wywożony będzie na składowisko odpadów. Wyflotowane tłuszcze i ciała pływające zgarniane będą przez zgarniacze do komór zbiorczych. Ciała pływające i tłuszcze z komór zbiorczych przepompowywane będą do przepompowni ciał pływających przy osadnikach wstępnych, skąd tłoczone będą do grawitacyjnych zagęszczaczy osadu wstępnego i następnie podawane do komór fermentacyjnych.
Ścieki z piaskowników poprzez komorę rozdzielczą dopływać będą do czterech osadników wstępnych poziomych podłużnych. W osadnikach nastąpi sedymentacja zawiesin oraz usuwanie ciał pływających. Osad wstępny i ciała pływające z osadników wstępnych przepompowywane będą do zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego.
Ścieki po osadnikach wstępnych doprowadzane będą poprzez komorę rozdzielczą do biologicznej części oczyszczalni, na którą składać się będą trzy równoległe ciągi technologiczne. W skład każdego z ciągów wejdą komory predenitryfikacji, komory biologicznej defosfatacji, komory nitryfikacji oraz dwa osadniki wtórne radialne. Ścieki z komór napowietrzania osadu czynnego dopływać będą do komory rozdzielczej, gdzie nastąpi ich równomierny rozdział na dwa równolegle pracujące osadniki wtórne radialne. W sumie przewidziano wykonanie sześciu równoległych osadników wtórnych.

table.inside
{ width: 425;
font-size: 8pt;
border-collapse: collapse;
}th.inside
{text-align: center;
background-color: #c6d8e4;
padding-left: 4;
font-weight: bold;
padding-right: 4;
padding-top: 6;
padding-bottom: 6;
font-size: 8pt;
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #1d6492;
vertical-align: middle;
}
td.inside
{text-align: center;
padding-left: 4;
padding-right: 4;
padding-top: 6;
padding-bottom: 6;
font-size: 8pt;
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #1d6492;
vertical-align: middle;
}

Parametry ścieków nieoczyszczonych Parametry ścieków oczyszczonych Redukcja

BZT5 = 25,08 ton O2/d

BZT5 = 15 mg O2/dm3

0,96

ChZTCr = 46,20 ton O2/l

ChZTcr = 125 mg O2/dm3

0,995

Zawiesina = 17,82 ton/d

Zawiesina = 35 mg/dm3

0,926

Azot ogólny = 4,29 ton N/d

Azot ogólny = 10 mg N/dm3

0,876

Fosfor ogólny = 0,66 ton P/d

Fosfor ogólny = 1 mg P/dm3

0,9

{mospagebreak}

Fot. 1. Budynek pompowni Białowieska, jednej z dużych pompowni, dzięki której ścieki będą transportowane do oczyszczalni Pomorzany. Fot. archiwum ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

W osadnikach następować będzie sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych odpływać będą do kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. Na kanale tym zainstalowana zostanie komora pomiaru ilości ścieków oraz urządzenie do automatycznego poboru prób ścieków. Wysedymentowany na dnie osadników wtórnych osad czynny zgarniany będzie do lejów osadników, skąd, poprzez komory zbiorcze, odpływać będzie do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Zbierające się na powierzchni osadników ciała pływające odprowadzane będą do przepompowni ciał pływających z osadników wtórnych, skąd tłoczone będą do kanalizacji i podawane do zbiorników osadu nadmiernego. W celu wspomagania defosfatacji, przed osadnikami wtórnymi dozowane będą sole żelaza.
W przepompowniach osadu recyrkulowanego i nadmiernego znajdować się będą pompy osadu recyrkulowanego, które tłoczyć będą osad recyrkulowany do komór predenitryfikacji, skąd będzie on dopływał do komór defosfatacji oraz pompy osadu nadmiernego, które będą tłoczyć osad nadmierny do zbiorników osadu nadmiernego.
Powstające na oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne będą odprowadzane do lokalnej przepompowni ścieków, skąd będą tłoczone na początek układu technologicznego. Wody nadosadowe z grawitacyjnego zagęszczania osadu wstępnego będą odprowadzane przed komory defosfatacji.
Osad nadmierny z układu biologicznego oczyszczania ścieków będzie odprowadzany z przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego, skąd podawany będzie do zagęszczenia mechanicznego. Zagęszczanie mechaniczne wspomagane będzie poprzez kondycjonowanie osadu polielektrolitami. Zagęszczony mechanicznie osad nadmierny i wstępny będzie gromadzony w zbiornikach osadu zagęszczonego.
Osad wstępny i ciała pływające z osadników wstępnych oraz ciała pływające i tłuszcze z piaskowników będą przepompowywane przez przepompownię osadu wstępnego i przepompownię ciał pływających z osadników wstępnych do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego. Osad wstępny z zagęszczacza grawitacyjnego będzie dopływać do zbiorników osadu zagęszczonego, gdzie nastąpi jego wymieszanie z zagęszczonym mechanicznie osadem nadmiernym.
Zagęszczony osad nadmierny oraz osad wstępny ze zbiornika osadu zagęszczonego będą podawane do dwóch zamkniętych wydzielonych komór fermentacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury osadu w komorach fermentacyjnych przewidziano cyrkulację osadu z każdej komory poprzez wymiennik ciepła. Osad cyrkulowany będzie pobierany z dolnej części komory fermentacyjnej, dalej będzie przepływać przez wymiennik ciepła, gdzie w przeciwprądzie następować będzie jego ogrzanie gorącą wodą. Tak podgrzany osad będzie tłoczony do poszczególnych komór fermentacyjnych.
Nastąpi również wymieszanie osadu surowego z osadem cyrkulowanym w celu wstępnego podgrzania osadu surowego i zaszczepienia go osadem cyrkulowanym znajdującym się w fazie fermentacji zasadowej.
Podczas zasilania komór fermentacyjnych osadem surowym będzie następować wypieranie z nich przefermentowanego osadu z dna leja poprzez rurociąg piętrzący. Przefermentowany osad będzie odprowadzany na zewnątrz komór fermentacyjnych do instalacji odwadniania poprzez zbiorniki osadu przefermentowanego.

Fot. 2. Rurociąg tłoczny z tworzywa HDPE, który będzie doprowadzał ścieki do pompowni Białowieska.  Fot. archiwum ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

 Do intensywnego mieszania zawartości każdej komory fermentacyjnej będzie służyć mieszadło śmigłowe montowane na dachu zbiornika. Mieszadło wyposażone zostanie w dwa śmigła. Dolne będzie zapobiegać sedymentacji osadu i kreować ruch osadu, górne będzie zapobiegać tworzeniu się kożucha.

Fot. 3. Montaż trójnika na budowie magistrali dostarczającej wodę dla miasta.  Fot. archiwum ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

{mospagebreak}
Kożuch tworzący się na powierzchni osadu w komorze będzie rozbijany przez mieszadło. Zapewni to powtórne wmieszanie części pływających w aktywną część objętości komory. Mieszanie komory powinno zagwarantować skuteczne zatapianie kożucha.
Osad przefermentowany będzie odprowadzany do zbiorników osadu przefermentowanego, które będą pełnić rolę zbiorników buforowych i magazynowych. Zbiorniki wyposażone zostaną w mechaniczne mieszadła, których głównym zadaniem będzie ujednolicenie osadu.
Osad do odwodnienia będzie czerpany za pomocą pomp ze zbiorników i po wstępnym kondycjonowaniu polielektrolitami podawany na prasy. Odwodniony osad podawany będzie do zbiorników osadu odwodnionego i dalej do instalacji suszenia i spalania osadu. Przewidziano wykonanie dwóch pracujących równolegle instalacji suszenia i spalania osadów ściekowych z możliwością odbioru osadu wysuszonego.
Spalarnie spalać będą wysuszone osady z obu instalacji suszenia zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Pomorzany oraz wysuszony osad dowożony z oczyszczalni Zdroje.
Gaz fermentacyjny ujmowany będzie z górnej części komór fermentacyjnych za pomocą dzwonów gazowych zamontowanych na każdej komorze.
Wyprodukowany biogaz odprowadzony będzie przewodami z dzwonów gazowych poprzez filtr, stacje odsiarczania biogazu i oddzielacz wody do dwóch zbiorników biogazu. W przypadku napełnienia zbiornika do maksymalnego poziomu nastąpi automatyczne spalenie odpowiedniej ilości gazu w pochodni.

Fot. 4. Budowa stacji filtrów. Fot. archiwum ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Oczyszczony gaz doprowadzany będzie, poprzez dmuchawy i system filtrów, do palników elektrociepłowni gazowej. Produkowany biogaz wykorzystany będzie do wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego. Ciepło będzie wykorzystywane do podgrzewania osadu świeżego do temperatury procesu i kompensacji strat ciepła w komorze fermentacyjnej oraz do celów grzewczych.
Instalacja elektrociepłowni gazowej będzie oparta na generatorach elektrycznych opalanych biogazem. Przy spalaniu gazu oczyszczonego wytworzony zostanie prąd oraz ciepło odpadowe z chłodzenia instalacji spalin. Przewidziano hermetyzację piaskowników, osadników wstępnych, budynku krat, zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego, zbiorników osadu przefermentowanego, zbiorników osadu nadmiernego i zbiorników osadu zagęszczonego. Powietrze z tych obiektów zostanie odprowadzone na biofiltry.

mgr inż. ELŻBIETA OSTATEK
dyrektor ds. inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
inż. ZBIGNIEW CHMIELEWSKI
kierownik projektu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.