Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowe regulacje w gospodarce wodno-ściekowej

05.03.2019

Przepisami nowej ustawy wprowadzono całkowicie nową kategorię czynności mogących mieć wpływ na stan środowiska, czyli tzw. usługi wodne. Można się pokusić o stwierdzenie, że zbiór działań określanych jako usługi wodne składa się w gruncie rzeczy ze ściśle określonych rodzajów czynności kwalifikowanych uprzednio jako szczególne korzystanie z wód, przy czym są to czynności powodujące koszty na tyle istotne dla środowiska wodnego, że konieczne jest uiszczanie opłat za ich realizację. W ustawie określono wprost, iż usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód, przy czym obejmują one:

  1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  2. piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie
  3. z tych wód;
  4. uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
  5. odbiór i oczyszczanie ścieków;
  6. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  7. korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  8. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w syste my kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  9. trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
  10. odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Należy zauważyć, że w podanym zestawieniu pojawiają się całkowicie nowe działania, które nie były uwzględniane jako korzystanie z wód w przepisach wcześniejszych, np. uzdatnianie i dystrybucja wód powierzchniowych i podziemnych, odbiór i oczyszczanie ścieków lub odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych. Konieczność ich ujęcia w przepisach dotyczących usług wodnych wynika z treści ramowej dyrektywy wodnej, jednak wypada wskazać, że zgodnie z art. 8 Prawo wodne przepisów tej ustawy nie stosuje się do usług wodnych w zakresie magazynowania, uzdatniania lub dystrybucji wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz odbioru ścieków, objętych przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629). Oznacza to, że działania (magazynowanie, uzdatnianie etc.) prowadzone w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków - wymienione w cytowanym wyżej przepisie - nie będą kwalifikowane jako usługi wodne, a w związku z tym nie będą wymagały np. uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej.
Wymaga podkreślenia, że co do zasady na każde działanie wykraczające poza zwykłe i powszechne korzystanie z wód konieczne jest obecnie uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 389 nowego Prawo wodne takie rozstrzygnięcie musi bowiem zostać wydane dla każdej czynności kwalifikowanej jako szczególne korzystanie z wód albo usługa wodna, a także w związku z: długotrwałym obniżeniem poziomu zwierciadła wody podziemnej; rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych; wprowadzaniem do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; wykonywaniem urządzeń wodnych; regulacją wód, zabudową potoków górskich oraz kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych; zmianą ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód; prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów oraz prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Rozszerzenie tego przepisu znajduje się w kolejnym art. 390, w którym wskazano m.in. na konieczność uzyskania pozwolenia również w przypadku lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych.

Wydaje się, że z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych najbardziej istotne są przepisy dotyczące działań polegających na poborze wód podziemnych i powierzchniowych oraz odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, kwalifikowanych obecnie jako usługi wodne.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube