Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Konferencja programowa delegatów na zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

18.01.2016

Ożywione dyskusje i „pozytywny ferment", który wśród dele­gatów na zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic­twa kadencji 2014-18 wywołała ubie­głoroczna konferencja, sprawiły, że w tym roku postanowiono spotkać się znowu, żeby w swobodnej atmosfe­rze i bez presji czasu, ograniczającej możliwość poszerzonych wypowiedzi podczas zjazdów okręgowych, pody­skutować o sprawach nurtujących nasze środowisko zawodowe.

Druga konferencja programowa od­była się 12 grudnia 2015 r. w Hotelu Wrocław. Cieszyła się dużym zainte­resowaniem, wzięło w niej udział 110 ze 175 delegatów na zjazd DOIIB obecnej kadencji.

Obrady otworzył Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady DOIIB. Przy­witał zebranych i przedstawił infor­mację o aktualnej działalności izby. Mówił o działaniach zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu inżynie­ra budownictwa i integracji naszego środowiska. Jednym z takich działań ma być uruchomienie Telewizji Interne­towej DOIIB oraz planowany Festiwal Budownictwa, będący wkładem DOIIB w wydarzenia związane z uroczystymi obchodami Europejskiej Stolicy Kultu­ry 2016 we Wrocławiu.

 

Za stołem Danuta Paginowska i Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

 

Tadeusz Olichwer, sekretarz Rady DOIIB, przedstawił program spotka­nia. Uczestnicy dyskutowali w dwóch grupach roboczych. „Etyka w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa" to problem omawiany w pierwszej grupie, gdzie moderatorem dyskusji był Piotr Zwoździak, rzecznik praso­wy DOIIB. Drugi zespół dyskutował o „Warunkach wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce" i tu moderatorem dyskusji była Danuta Paginowska, przewodnicząca Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB. Jednak zanim rozpoczęły się dysku­sje w grupach roboczych, uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania pu­blicznego ze szczególnym uwzględnie­niem zagadnienia odpowiedzialności", który wygłosił dr hab. Jan Wadowski, członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humani­stycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca przedsta­wił definicje etyki, odpowiedzialności i zaufania, funkcjonujące w różnych epokach oraz systemach filozoficz­nych, a także podał wskazówki, jak można odnieść je do sytuacji, w któ­rych znajduje się współczesny inży­nier. Swoje wywody zakończył myślą Blaise'a Pascala: Wiedza rzeczy ze­wnętrznych nie okupi w chwilach roz­terki niewiedzy moralnej, natomiast wiedza moralna zawsze okupi nieświa­domość w rzeczach zewnętrznych. Wykład wzbudził duże zainteresowa­nie, a zwłaszcza przytoczone wyni­ki badań socjologicznych, z których wynikało, że tylko 3% ankietowanych postrzega zawód inżyniera budownic­twa jako zawód zaufania publicznego. Wielu dyskutantów odnosiło się do tej liczby i zastanawiało, co zrobić, by ona wzrosła.

 

Głos zabiera Andrzej Pawłowski

 

Po parogodzinnych obradach modera­torzy przedstawili wyniki prac zespo­łów roboczych.

Efektem pracy zespołu do spraw ety­ki był apel skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego: „Etyka podstawą budowania właści­wego wizerunku inżyniera i technika budownictwa"

Wykonując zawód zaufania publicz­nego dbajmy o przestrzeganie zasad etyki przez tworzenie odpowiednich więzi w grupie zawodowej, bądźmy lo­jalni i szanujmy się wzajemnie.

Tylko profesjonalizm, wiarygodność, so­lidarność zawodowa i wzajemne posza­nowanie dają gwarancję wysokiej oceny naszej pracy i podniosą rangę zawodu. Zwracamy się do wszystkich uczest­ników procesu budowlanego o wspar­cie nas w tych działaniach.

 

Zespół omawiający warunki wykony­wania zawodu inżyniera budownictwa skoncentrował się na przeszkodach prawnych we właściwym wykony­waniu zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, karnej i cywilnej oraz zamówieniach publicz­nych w budownictwie. Podkreślano potrzebę przygotowania przez PIIB własnych projektów ustaw o samo­rządzie zawodowym i ustawy Prawo budowlane, które byłyby skierowane do Sejmu RP jako projekty obywa­telskie, gdyż nasz samorząd nie ma ustawowych delegacji do zgłaszania projektów ustaw. Wszystkie wnioski zostały zaprotokołowane i po opra­cowaniu zostaną przedstawione na zjeździe DOIIB w formie uchwały zjaz­dowej, zawierającej stanowisko izby w tej sprawie i przekazanej następ­nie na obrady najbliższego Krajowego Zjazdu PIIB.

 

Piotr Zwoździak

 

Na koniec konferencji Eugeniusz Hotała przedstawił osiągnięcia działają­cych na Dolnym Śląsku Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB oraz wręczył ich przewodniczącym listy gratulacyjne. Obwodowe Zespoły Członkowskie to unikatowy projekt DOIIB. Ich celem jest organizowanie działalności statutowej samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w dolnośląskich powiatach, często bardzo oddalonych od siedziby DOIIB. Uczestnictwo w OZC jest dobrowol­ne, a praca w tych zespołach ma cha­rakter społeczny. W tej chwili działa 12 zespołów, a w najbliższym czasie planowane jest powołanie trzech ko­lejnych.

Można pozwolić sobie na stwierdze­nie, że konferencja zakończyła się sukcesem. Świadczą o tym wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestni­ków, którzy zgłosili wiele konstruk­tywnych wniosków.

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia Piotr Rudy

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube