Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych - cz. I

13.08.2018

Wzajemne oddziaływanie materiału przewodu i przepływającej wody jako dominujące kryterium doboru materiału do budowy sieci wodociągowych

Znaczenie kryterium jakości wody

Przyjęta forma i wymagania związane z publikacją artykułu nie pozwalają na omawianie rozwiązań materiałowych pod kątem wszystkich 30 kryteriów branych pod uwagę w metodyce wyboru materiału do budowy sieci wodociągowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że systemy wodociągowe w Polsce są projektowane i budowane z założeniem zapewnienia odbiorcom wody o najwyższej jakości, tj. wody do spożycia, mimo iż tak wysoka jakość nie jest konieczna do wielu innych celów, które zaspokaja system wodociągowy, np. polewanie zieleni i ulic czy mycie pojazdów. Przy takim założeniu kluczowym kryterium, jakie muszą bezwzględnie spełniać materiały do budowy sieci wodociągowych, jest kryterium jakości, tzn. minimalnego negatywnego oddziaływania materiału na jakość wody przepływającej przewodami. W związku z tym w dalszej części scharakteryzowano materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych pod kątem spełnienia tego kryterium.

Kryterium jakości wody w metodyce doboru rozwiązań materiałowych ma swoje umocowanie w obowiązujących aktach prawnych, takich jak dyrektywa Rady 98/83/WE, dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787, dyrektywa Rady 2013/51/Euratom z dnia 22 października 2013 r., rozp. 2017. Systemy wodociągowe dostarczające wodę do spożycia przez ludzi są obiektami budowlanymi i też podlegają dyrektywie 89/106/EWG, dotyczącej wyrobów budowlanych. Zgodnie z nią obiekty budowlane muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji, użytkowania oraz ochrony zdrowia, co potwierdza uzyskany znak CE. Oznacza to, że obiekt może być zastosowany w budownictwie. Oznakowanie CE nie gwarantuje jednak przydatności wyrobu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. bezpieczeństwa zdrowotnego wody.

Stąd też Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu europejskiego systemu potwierdzania przydatności wyrobów budowlanych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zwanego Europejskim Systemem Ocen - European Acceptance Scheme (EAS) [20], [22]. Oznaczenie wyrobu znakiem CE-EAS będzie stanowiło potwierdzenie, że wyrób mający kontakt z wodą nie spowoduje pogorszenia jej jakości. Z obowiązujących regulacji wynika jednoznacznie, że wszelkie wyroby i materiały kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz służące do jej przesyłania powinny posiadać atest higieniczny NIZP-PZH, poszerzony o ocenę jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dokonywaną w odniesieniu do jakości wody na obszarze zastosowania wyrobu. Zagrożenie zdrowotne jako wynik oddziaływania materiału na wodę może być związane z pogorszeniem jakości wody spowodowanym przez przenikanie substancji toksycznych lub rakotwórczych przez ściankę przewodu lub też przez powstawanie szkodliwych dla zdrowia człowieka produktów ubocznych w wyniku zastosowania niektórych środków dezynfekujących. Zagrożenie dla zdrowia mogą stwarzać także cechy fizyczne przewodów umożliwiające przenikanie tlenu, związków organicznych i zapachów przez ścianki przewodów, co może także skutkować intensywnym tworzeniem się biofilmu. Ocenę zagrożeń zdrowotnych materiałów należy przeprowadzać na podstawie oceny parametrów, takich jak bakterie chorobotwórcze Escherichia coli i Enterokoki (załącznik I, część A dyrektywy 98/93 WE), niemające związku z materiałami przewodów, oraz parametry chemiczne określone w załączniku II, część B (wśród których można wymienić takie, które są związane z materiałem lub zabezpieczeniem przewodów wodociągowych: Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu). Ważną cechą ocenianych parametrów w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych jest ich toksyczność lub rakotwórczość [10].

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube