Echo Investment S.A. zamknęła II kwartał roku 2007 skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 212 mln PLN i przychodami netto w wysokości ponad 190 mln PLN. Echo Investment S.A. zamknęła II kwartał roku 2007 skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 212 mln PLN i przychodami netto w wysokości ponad 190 mln PLN. Zysk netto był wyższy o ok. 108% w stosunku do zysku osiągniętego w II kwartale 2006. Przychody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni w sektorze centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych były wyższe o ok. 45% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, natomiast przychody w sektorze biur wzrosły o ponad 150%.Na osiągnięty wynik wpływ miała przede wszystkim utrzymująca się na rynku koniunktura, a także aktualizacja wartości nieruchomości znajdujących się w portfelu Grupy Kapitałowej, w tym przeszacowanie wartości oddanego do użytkowania w II kwartale centrum handlowo-rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Istotny wpływ na osiągnięty wynik miały również przychody uzyskane z tytułu realizacji zespołu budynków biurowych w Kielcach.Wojciech Gepner