28 lipca 2008 roku oferenci występujący w przetargu (Autostrada Południe S.A. i Autostrada Mazowsze S.A. ) otrzymali projekt umowy o budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Stryków I – Konotopa.

Do 15 września 2008 r. spółki mogą zgłaszać uwagi do przekazanego im projektu. Po analizie przez stronę rządową uwag najpóźniej do 22 września rozpoczną się negocjacje umowy z oferentami. Negocjacje będą prowadzone równolegle z obydwoma oferentami, tzn. z każdym z nich z osobna, w zbliżonych do siebie terminach i na tych samych warunkach. Negocjacje zakończą się podpisaniem umowy o budowę i eksploatację autostrady z wybranym oferentem. Przewidywany termin zakończenia negocjacji to IV kwartał 2008 r.

Źródło: GDDKiA