Czy projekt budowlany musi być uzgodniony pod względem warunków sanitarnohigienicznych. W różnych starostwach urzędnicy odmiennie podchodzą do tej sprawy. Czy należy uzgadniać dokumentację projektową?

 

Fot. Fotolia.com

 

Odpowiada mgr inż. Andrzej Stasiorowski.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Pb) w art. 20 ust. 1 pkt 2 nakłada na projektanta obowiązek uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

Artykuł 33 ust. 2 pkt 1 Pb wymaga, żeby do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć między innymi cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

W art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawa nakłada na organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązek sprawdzenia, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, między innymi posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

W trzech miejscach ustawa Pb wskazuje obowiązek uzgadniania projektu budowlanego, ale nie wskazuje, jakie to mają być uzgodnienia. Odsyła do innych przepisów. Na pewno podstawą do żądania jakiegokolwiek uzgodnienia nie może być tylko Prawo budowlane. Musi być inny przepis, który wprost o tym mówi. Takim przepisem jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117). Rozporządzenie to wprost podaje, w jakich przypadkach projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) w art. 3 określa zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Jest tu m.in.:

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Niewątpliwie jest tu określony obowiązek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Polecamy też: Kiedy projektowanie inżynierii budowlanej uprawnia do zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów

 

Czy można z tego wyciągnąć wniosek o obowiązku uzyskania uzgodnienia projektu budowlanego. Moim zdaniem nie. Obowiązek uzyskania uzgodnienia nie wynika wprost z tego przepisu.

O uzgadnianiu projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych mówi nie tylko cytowany przepis ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje o tym można znaleźć również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 1792). Zgodnie z § 1 rozporządzenia:

1) kwalifikacje rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;

2) warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

3) wysokość opłat ponoszonych w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

4) warunki i tryb działania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej „Komisją";

5) warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych dokumentacji projektowej.

Nie ma tu słowa o obowiązku uzyskania uzgodnienia.

Paragraf 3 reguluje zakres uprawnień rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Z przepisu tego wynika, że uzgadnia się projekty budowlane prawie wszystkich obiektów budowlanych. W § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia wymienia się obiekty budownictwa mieszkaniowego.

Gdyby przyjąć, że z art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika obowiązek uzyskania uzgodnienia, dotyczyłoby to również na przykład budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Według mojej wiedzy urzędnicy w starostwach w tej sytuacji uzgodnienia nie wymagają. Wydaje mi się, że przeważnie żąda się uzgodnienia projektów budowlanych obiektów, dla których przed przystąpieniem do użytkowania trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestor powinien zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną, która zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Takie stanowisko nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu również w orzeczeniach sądów administracyjnych.

Ja podchodzę do tego problemu inaczej. Nie jako obowiązek, ale jako dobre rozwiązanie gwarantujące zgodność projektu z przepisami.

Niewątpliwie w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów lepiej uzyskać uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Projektant powinien znać przepisy i projekty powinny być z nimi zgodne. Projekt podlega sprawdzeniu, podczas którego ewentualne błędy powinny być wskazane i później usunięte przez projektanta. Uzgodnienie powinno być traktowane jako dodatkowe sprawdzenie. Może się zdarzyć, że z powodu błędów projektowych inwestor musi ponieść dodatkowe koszty. W przypadku uzgodnienia projektu maleje prawdopodobieństwo popełnienia takich błędów i zwiększa się krąg podmiotów, od których inwestor może żądać odszkodowania.

Koszty uzgodnienia nie są wysokie. Zarówno w interesie inwestora, jak i projektanta leży dokonanie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Czytaj też: Rozpoczęcie robót budowlanych a postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę