Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego–Kraków, odcinka III węzeł Widoma (bez węzła)–Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km z firmą włoską Salini Impregilo S.p.A.

Firma Salini ma wykonać projekt S7 odcinka III od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa oraz roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Koszt zadania wynosi 1 072 497 254,94 zł.

 

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi;

- budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym;

- budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów);

- budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących;

- budowę dróg dojazdowych;

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko;

- usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi;

- przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S7;

- budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi;

- budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Droga ekspresowa S7 granica woj. Świętokrzyskiego–Kraków o długości 55,6 km stanowić będzie jednocześnie obwodnicę dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

 

Źródło: GDDKiA