W dniach 29–30 czerwca br. odbywał się w Warszawie XVII Krajowy Zjazd PIIB.

 

Otwarcie obrad zjazdu przez prezesa Andrzeja Rocha Dobruckiego

 

Przybyłych na obrady delegatów i gości powitał Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB w kończącej się kadencji 2010–2014, w krótkim wystąpieniu nawiązując do działań izby w minionych latach.

Na Zjazd przybyło wielu gości, m.in.: Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wojciech Gęsiak – wiceprezes Izby Architektów RP, Jerzy Kotowski – prezes Izby Projektowania Budowlanego, Krystyna Korniak-Figa – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Janusz Dyduch – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Barbara Kosińska – sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Joanna Przygońska – prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Roman Nowicki – przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego.

Prezesa Dobruckiego oraz przewodniczących okręgowych izb, którzy przez dwie kolejne kadencje pełnili funkcję przewodniczących izb okręgowych - Franciszka Buszkę, Mieczysława Grodzkiego, Eugeniusza Hotałę, Adama Podhoreckiego, Stanisława Karczmarczyka, Zygmunta Meyera, Wojciecha Szewczyka – uhonorowano uroczystymi podziękowaniami za pracę i zaangażowanie. Specjalne podziękowania otrzymali również przewodniczący organów, którzy pełnili swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje - Andrzej Roch Dobrucki, Marian Płachecki, Gilbert Okulicz-Kozaryn, Tadeusz Durak, Waldemar Szleper.

 

Wojciech Szewczyk, Mieczysław Grodzki, Andrzej R. Dobrucki, Adam Podhorecki, Stanisław Karczmarczyk Franciszek Buszka, Zygmunt Meyer, Eugeniusz Hotała

 

Na tegorocznym Zjeździe miała także miejsce uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu inżynierów budownictwa. Te zaszczytne medale wręczono: Stefanowi Czarnieckiemu, Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, Ryszardowi Dobrowolskiemu, Leonardowi Szczygielskiemu i Tadeuszowi Wnukowi.

Na przewodniczącego XVII zjazdu delegaci wybrali Mariusza Dobrzenieckiego z Warmińsko-Mazurskiej OIIB. W prezydium zjazdu zasiedli również: Ewa Dworska (Śląska OIIB) i Tadeusz Ponisz (Dolnośląska OIIB) – wiceprzewodniczący oraz Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB) i Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) – sekretarze.

Danuta Gawęcka w imieniu Krajowej Rady PIIB zaprezentowała stan budowy i koszty nowej siedziby PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej, ilustrując swoje wystąpienie ciekawym filmem.

 

Minister Artur Soboń

 

Po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich krajowych organów PIIB, delegaci podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Krajowej Radzie absolutorium za rok 2017.

Następnie odbyła się prezentacja kandydatów na prezesa Krajowej Rady PIIB. Kandydaci - Mieczysław Grodzki (Mazowiecka OIIB) i Zbigniew Kledyński (także Mazowiecka OIIB) przedstawili motywy decyzji o kandydowaniu, swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną, główne cele, które chcieliby realizować na stanowisku prezesa. Na koniec odpowiadali na pytania zadawane przez delegatów. W tajnym głosowaniu wybrano Zbigniewa Kledyńskiego na stanowisko prezesa PIIB na kadencję 2018–2022. W głosowaniu wzięło udział 198 delegatów.

Nowo wybrany prezes podziękował delegatom za wybór, a Mieczysławowi Grodzkiemu za stworzenie silnej konkurencji. Stwierdził, że oczekuje, iż w zmaganiach z problemami stojącymi przed izbą otrzyma wsparcie wszystkich członków samorządu.

 

Prezydium zjazdu: Tadeusz Ponisz, Tadeusz Miksa, Mariusz Dobrzeniecki, Ewa Dworska, Tomasz Piotrowski

 

W pierwszym dniu zjazdu wybrano również przewodniczących organów PIIB. Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka. Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem została Agnieszka Jońca.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia Złotych i Srebrnych Honorowych Odznak PIIB. W kolejnych głosowaniach wybrano nowe składy osobowe organów statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Mieczysław Grodzki składa gratulacje nowo wybranemu prezesowi PIIB

 

Także tego dnia obradujący podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu izby na rok 2019.

Delegaci przyjęli w głosowaniach ważne dla najbliższych i dalszych działań izby dokumenty:

  • Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB wyrażające sprzeciw dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa;
  • Program działania PIIB w kadencji 2018-2022;
  • Regulamin w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na www.piib.org.pl.

Zjazd zdecydował również o nadaniu Andrzejowi R. Dobruckiemu tytułu honorowego prezesa PIIB.

 

Krystyna Wiśniewska

Zdjęcia: Paweł Baldwin

 

Leonard Szczygielski i Adam Rak

 

Podczas zjazdu jest dużo pracy

 

W przerwie obrad

 

Łukasz Gorgolewski i Maria Świerczyńska