Podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Projekt tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, uwzględnia najnowszy raport NIK dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas obrad wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że projekt realizuje wnioski NIK przedstawione posłom podczas posiedzenia komisji 8 czerwca 2017 r.

- Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce, jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach – powiedział wiceminister Tomasz Żuchowski.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów NIK:

- traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego;

- nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi;

- rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych;

- uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- zapewnienie spójności dokumentów planistycznych;

- skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego został poddany pogłębionym konsultacjom publicznym, zakończenie prac rządowych jest planowane na grudzień 2017 r.

 

Źródło: MIiB