Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zmiany regulacji 50% kosztów uzyskania przychodów

07.09.2018

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na art. 22 ust. 12 ustawy PIT Zgodnie z tym przepisem do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9, czyli m.in. koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, do których uprawnione są niektóre rodzajowe kategorie twórców.

Przychody, o których mowa w art. 14 ustawy PIT, to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. A zatem jeśli inżynier budownictwa wykonuje twórcze prace projektowe i dysponuje prawami do nich na rzecz innych podmiotów w ramach prowadzonej przez siebie w tym zakresie działalności gospodarczej, czyli jako przedsiębiorca, stosowanie stawki kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT nie wchodzi w grę, gdyż znajduje wówczas zastosowanie zupełnie inny system rozliczeń podatkowych, właściwy dla obrotu gospodarczego.

Powołane wyżej dwie nowelizacje ustawy o PIT (z 27 października 2017 r. i z 15 czerwca 2018 r.) nie zmieniły też zasadniczo brzmienia art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy, stanowiącego podstawowy przepis do stosowania stawki kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Jedyna zmiana w tym zakresie polegała na wprowadzeniu do treści powyższego przepisu odesłania, na zasadzie zastrzeżenia, do dodanego z mocą od 1 stycznia 2018 r. nowego ust. 9b art. 22 ustawy PIT.

Ustęp ten stanowi obecnie, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Analiza treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT prowadzi do następujących wniosków.

Po pierwsze, aby do wynagrodzenia inżyniera budownictwa mogła zostać zastosowana stawka kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, konieczne jest stwierdzenie, że inżynier wynagradzany jest w rozpatrywanym przypadku jako twórca. Powyższy przepis odsyła w tym kontekście do odrębnych przepisów, którymi są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przeciwieństwie do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych inne twórcze dzieła z zakresu budownictwa nie zostały wyraźnie wskazane w przepisach powyższej ustawy. Kwalifikowanie tych dzieł jako utworów rozpatrywać należy zatem w świetle definicji utworu z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Treść art. 22 ust. 9b ustawy PIT wskazuje na to, że ustawodawca przyjął, iż działalności w zakresie inżynierii budowlanej może być przypisany status działalności twórczej. Po drugie dla zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9b pkt 1 istotne jest to, aby wynagrodzenie inżyniera budownictwa było przychodem z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami. W odniesieniu do praktyki obrotu umownego oznacza to, że powinno być to wynagrodzenie związane z dysponowaniem przez inżyniera budownictwa prawami do danego utworu (projektu) na rzecz innego podmiotu, np. wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Jeśli zatem np. z umowy zawartej przez inżyniera budownictwa wynika, że przewidziane w niej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem z tego tytułu, spełniona będzie przesłanka zastosowania stawki kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, określona w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube