Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Udostępnianie na polskim rynku zagranicznych wyrobów budowlanych

11.10.2018

W przypadku gdy wyroby zostały już wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami CPR w innym państwie członkowskim UE, są one udostępniane (czyli np. sprzedawane) w Polsce z kopią deklaracji właściwości użytkowych sporządzoną przed wprowadzeniem do obrotu i z oznakowaniem CE. Zgodnie z art. 7 ust. 4 CPR [1] oraz zgodnie z ustawą o języku polskim [3] wyrobom udostępnianym na krajowym rynku musi towarzyszyć deklaracja właściwości użytkowych w języku polskim (rys. 2). Deklaracja w języku polskim może być sporządzona samodzielnie przez producenta lub czynność ta może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela. Podobnie na język polski musi być przetłumaczona instrukcja obsługi i inne informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa wyrobu.

 

Rys. 2. Przykład deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE w języku polskim

 

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że zakres i poziom zadeklarowanych właściwości użytkowych udostępnianego wyrobu musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym zamierzonego zastosowania na terenie Polski. Może się bowiem zdarzyć, że deklaracja właściwości użytkowych nie będzie zawierała informacji istotnych z punktu widzenia krajowych przepisów techniczno-budowlanych, co uniemożliwi zarówno zastosowanie wyrobu w obiektach budowlanych w Polsce, jak i jego udostępnianie (patrz art. 4 ustawy [2]). Informację o tych przepisach producent (w tym zagraniczny) może uzyskać w krajowym punkcie kontaktowym ds. wyrobów budowlanych ustanowionym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W specyficznych przypadkach może się zatem okazać, że możliwość udostępniania wyrobu na polskim rynku będzie uzależniona od rozszerzenia typu wyrobu o dodatkowe deklarowane zasadnicze charakterystyki i wprowadzenia go do obrotu.

Jeśli producent wyrobu (niezależnie od lokalizacji jego siedziby), podlegającego wymaganiom systemu europejskiego, planuje wprowadzić go do obrotu w Polsce, musi wykonać wszystkie przewidziane w zharmonizowanej specyfikacji technicznej (hST) czynności związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych, w tym dostosować zakres deklarowanych właściwości do wymagań wynikających z polskich przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań innych rynków, na których wyrób będzie sprzedawany.

W przypadku wyrobu objętego normą zharmonizowaną (hEN), gdy system oceny właściwy dla wyrobu i jego zastosowania (wskazany w odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej) przewiduje udział w tym procesie jednostki notyfikowanej (może to być laboratorium badawcze, jednostka certyfikująca wyrób lub jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji) - wykonującej zadania określone w załączniku V do CPR [1] (aktualna wersja załącznika wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 568/2014 [4]) - producent zagraniczny może skorzystać z usług jednostek zlokalizowanych na terenie Polski bądź też w innych państwach UE, EFTA lub EEA.

Wynikiem działań laboratorium notyfikowanego jest raport z badań zawierający wynik oceny właściwości użytkowych zasadniczej charakterystyki lub zasadniczych charakterystyk, który będzie stanowił dla producenta podstawę do sporządzenia deklaracji. W przypadku gdy producent udostępnia ten sam typ wyrobu w wielu państwach członkowskich UE i jego deklaracja pozostaje ważna, nie ma potrzeby powtarzania badań w jednostkach zlokalizowanych na poszczególnych rynkach. Podobna prawidłowość dotyczy certyfikatów wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące wyroby lub zakładową kontrolę produkcji. Zarówno wyniki badań, jak też certyfikaty stanowią część dokumentacji technicznej producenta i nie muszą być udostępniane ani przekazywane wraz z wyrobem. Zgodnie z art. 11 ust. 8 CPR dokumenty te muszą być jednak przedstawione, na żądanie organu nadzoru nad rynkiem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

 

Rys. 3. Przykład krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znaku budowlanego z informacją towarzyszącą

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube