Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowe Prawo wodne a proces budowlany

11.09.2018

Jak wynika jednak z kompetencji organów właściwych do pozwoleń wodnoprawnych, określonych w art. 397 Pw, w pewnym uproszczeniu można określić, że dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 17) organem opiniującym jest dyrektor RZGW, natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organem jest dyrektor zarządu zlewni.

Wobec powyższego wszystkie procedowane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęte po wejściu w życie Prawa wodnego, podlegają obecnie opiniowaniu właściwego organu Wód Polskich.

 

Zgody wodnoprawne

Prawo wodne wprowadziło w art. 388 pojęcie zgody wodnoprawnej.

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

  1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
  3. wydanie oceny wodnoprawnej;
  4. wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 (zwalniającej z zakazów m.in.: gromadzenia ścieków (...), składowania odpadów (...) lokalizowania nowych cmentarzy) i ust. 8 (poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych) oraz w art. 176 ust. 4 (zwolnienia z zakazów dotyczących robót i czynności wpływających na szczelność wałów przeciwpowodziowych).

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

- usługi wodne (określone w art. 35) - są to m.in.:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; (...)

5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;

6) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;

7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

8) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (wszystkich pkt 9);

- szczególne korzystanie z wód (określone w art. 34) obejmujące m.in.:

(...) 4) wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (...); 8) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu (...); 13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej (...) (wszystkich pkt 16);

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

- rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

- wykonanie urządzeń wodnych;

- regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

- zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

- prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube