Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowe Prawo wodne a proces budowlany

11.09.2018

Wpływ nowego Prawa wodnego na proces budowlany

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Nowe Prawo wodne z dniem wejścia w życie wygasiło (art. 546) decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydane dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (określonych w art. 169 ust. 2 pkt 2), jeżeli dla tych decyzji nie uzyskano prawomocnych pozwoleń na budowę przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wyjątkiem od tego przepisu są decyzje wydane dla budowy dróg rowerowych, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 166 Prawa wodnego, projekty następujących dokumentów:

  1. strategii rozwoju województwa,
  2. planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  3. ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
  4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. gminnego programu rewitalizacji,
  7. decyzji o warunkach zabudowy,
  8. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  9. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Uzgodnienie to dokonywane jest w drodze decyzji, a stroną postępowania jest wnioskodawca. Uzgodnienia można odmówić, w drodze decyzji, jeżeli planowana inwestycja: 1) narusza ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 2) narusza ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 3) stanowi zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków; 4) narusza funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 5) utrudnia zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Należy zauważyć, że ustawa nie przewiduje tzw. milczącej zgody, a zatem wydanie decyzji jest obligatoryjne.

Należy także zwrócić uwagę, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przed wydaniem decyzji dla inwestycji celu publicznego (art. 53 ust. 4 pkt 6) oraz dla warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 59) uzgodnienia przez organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Gruntami rolnymi (w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych) są m.in. grunty: „pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych”. Ewidencja zmeliorowanych gruntów (po przekazaniu przez marszałków województw, zgodnie z art. 544 Pw) obecnie znajduje się w dyspozycji PGW Wody Polskie. A zatem przed wydaniem ww. decyzji właściwy organ uzgadnia je w zakresie melioracji wodnych z PGW Wody Polskie.

 

Decyzje środowiskowe

W odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowe Prawo wodne w art. 545 określiło, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy nowej ustawy. Jednak ustawą z 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne artykuł ten został zmieniony w ten sposób, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiana ta została ogłoszona 11 kwietnia 2018 r. weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Jak już wspomniano, Pw dokonało również istotnych zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dodając w art. 64 i 70 tej ustawy jeszcze jeden organ opiniujący obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a mianowicie organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, którym jest organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Ocena wodnoprawna jest wymagana dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie określonym w art. 425 Pw.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube