Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Przedłużenie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę

12.04.2007

Czy można przedłużyć dwuletnią ważność decyzji pozwolenia na budowę w sytuacji, kiedy niemożliwe jest terminowe (tj. przed upływem 2 lat od kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna) rozpoczęcie robót budowlanych?
Czy można przedłużyć dwuletnią ważność decyzji pozwolenia na budowę w sytuacji, kiedy niemożliwe jest terminowe (tj. przed upływem 2 lat od kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna) rozpoczęcie robót budowlanych?

Inwestor posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę na zjazdy na drogę publiczną. Przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót wystąpił do zarządcy drogi o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zarządca drogi nie chce teraz wydać takiej zgody twierdząc, że w związku z planowaną przebudową drogi projekt trzeba zmienić w sposób istotny.

Jak należy postąpić w takiej sytuacji - za 3 tygodnie minie ważność dotychczasowego pozwolenia na budowę?

Czy działanie zarządcy nie jest przypadkiem bezprawne?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 16 marca 2007 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
1.  Nie ma możliwości przedłużenia dwuletniej ważności pozwolenia na budowę.
2.  Zarządca drogi nie może odmówić wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego z powodu nieodpowiedniego projektu budowlanego, jeżeli został on zatwierdzony w ostatecznym pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Okres obowiązywania pozwolenia na budowę wynika zatem wprost z obowiązujących przepisów prawa materialnego, a nie jest ustalany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jako, że jest to termin prawa materialnego nie może on być w żaden sposób przedłużany przez taki organ. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie pozwolenia na budowę bez względu na przyczynę opóźnienia robót budowlanych. Jedyną możliwością uniknięcia upływu dwuletniego terminu jest dokonanie jakiegokolwiek wpisu w dzienniku budowy, który miałby świadczyć o rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych.

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) budowa lub przebudowa zjazdu należy - co do zasady - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, przy czym decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. Przed rozpoczęciem budowy zjazdu inwestor obowiązany jest uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany zjazdu oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Dopełnienie powyższych formalności i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę legitymuje inwestora do realizacji inwestycji zgodnie z projektem budowlanym.
Naturalnie przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor obowiązany jest - zgodnie z treścią art. 40 ustawy o drogach publicznych - uzyskać decyzję administracyjną w przedmiocie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego na cele budowlane. Przedmiotem tej decyzji nie jest już ocena projektu budowlanego zjazdu i ocena ta nie może stanowić przesłanki uzasadniającej odmowę wydania decyzji administracyjnej albo wydanie decyzji negatywnej. Skoro projekt budowlany zjazdu został zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskana została wcześniej zgoda i uzgodnienie projektu budowlanego z zarządcą drogi oraz rozstrzygnięcia te są ostateczne i obowiązujące, zarządca drogi nie może kwestionować zawartych w nich ustaleń. Jeżeli zatem na tej podstawie odmawia udzielenia zgody na zajęcie pasa drogowego, narusza swoje kompetencje.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jest możliwe wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z robotami budowlanymi poza obszarem pasa drogowego, należy je wykonać i dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Uniemożliwi to wygaśnięcie pozwolenia na budowę. W sytuacji, gdy wszelkie roboty budowlane przewidziane w pozwoleniu na budowę są wykonywane wyłącznie w obrębie pasa drogowego podjęcie tych czynności pociąga za sobą wprawdzie niebezpieczeństwo wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, lecz z drugiej strony pozwala na zachowanie ważności pozwolenia na budowę.

Łukasz Smaga

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube