Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Lokalizacja zbiorników i miejsc postojowych

15.02.2019

Pojęcie „linia zabudowy” nie jest wyjaśnione w żadnym przepisie. Z licznych wyroków sądów administracyjnych, które nie zajmują się samym pojęciem linii zabudowy, tylko linią zabudowy obowiązującą albo nieprzekraczalną, wynika, że linia zabudowy dotyczy budynków. Nie dotyczy urządzeń budowlanych czy sieci uzbrojenia terenu.

Autorytet w dziedzinie warunków technicznych dotyczących budynków i ich usytuowania mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski, w pracy „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie z komentarzem i rysunkami”, wyd. z roku 2003, na rys. 23 sytuuje zbiorniki na nieczystości ciekłe między budynkiem a drogą. Taki sam rysunek można znaleźć w wyd. z roku 2018 (autorzy Władysław i Rafał Korzeniewscy), rys. 11.47.

Warunki lokalizacji zbiorników na nieczystości ciekłe, zbiorników na gaz i stanowisk postojowych przewidziane są w przepisach prawa.

Ze względu na brak miejsca nie podaję szczegółowo warunków lokalizacji zbiorników na nieczystości ciekłe, zbiorników na gaz i stanowisk postojowych. Wskazuję tylko przepisy prawa. Każdy członek Izby ma dostęp do serwisu budowlanego, w którym może znaleźć ujednolicone teksty przepisów dotyczących lokalizacji zbiorników.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

W art. 43 ust. 1 podane są minimalne odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni. Z licznych orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że przepis ten nie dotyczy urządzeń budowlanych, czyli zbiorników na nieczystości ciekłe i stanowisk postojowych (definicja urządzeń budowlanych określona w art. 3 pkt 9 ustawy Pb). Minimalna odległość obiektu budowlanego od krawędzi jezdni jest zależna od rodzaju drogi i lokalizacji - w terenie zabudowy albo poza terenem zabudowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy drogi odległość ta może być zmniejszona.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

W § 36 ust. 1 WT określone są minimalne odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż cztery i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych: od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Zgodnie z § 36 ust. 2 w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być zmniejszone.

W ust. 3 i 6 określone są wymagania dla dużych zbiorników.

Na podstawie § 36 ust. 4 organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

Na podstawie § 36 ust. 5 można zmniejszyć odległości krytych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz dołów ustępowych od granicy, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i 36 (mogą być usytuowane także przy granicy działek).

W § 19 określone są minimalne odległości stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, oraz od granicy działki.

Z § 19 ust. 4 wynika, że zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube