Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - styczeń

13.03.2017

Kalendarium prawne na styczeń.

© styleuneed - Fotolia.com

 

20.01.2017

zostały ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2017 r. poz. 130)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 134)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. poz. 1263). Zmiany dotyczą załącznika nr 1 do rozporządzenia zawierającego wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do których obsługi wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. W wyniku nowelizacji ograniczona została liczba maszyn roboczych, na które potrzebne są uprawnienia – usunięto z wykazu 24 maszyny. Ponadto ograniczono liczbę klas uprawnień dla 15 maszyn, zastosowano wyłączenia dla 7 maszyn, zmieniono nazewnictwo dla 9 maszyn oraz rozszerzono zakres uprawnień dla 2 maszyn o inne maszyny będące w wykazie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia br.

26.01.2017

sejm uchwalił

Ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja polega na wprowadzeniu do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) regulacji, zgodnie z którą wszystkie projekty ustaw lub rozporządzeń, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej, muszą być oceniane pod kątem ich wpływu na działalność mikroprzedsiębiorów, małych i średnich przedsiębiorców. Powyższa ocena stanowić ma odrębną część uzasadnienia projektu aktu prawnego.

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

31.01.2017

została ogłoszona

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 191)

Nowelizacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) polega przede wszystkim na usunięciu istniejących wątpliwości interpretacyjnych przez jednoznaczne wskazanie, że jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować albo dofinansowywać inwestycje przy drogach publicznych należących do kategorii innej niż przez nie zarządzanych. W praktyce oznaczać to będzie, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać środki finansowe na realizację np. budowy chodników, ścieżek rowerowych, dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach krajowych. Ustawa wprowadza ponadto możliwość wydawania, rozpowszechniana lub rekomendowania przez ministra właściwego do spraw transportu wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, w formie opracowań udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

Ustawa weszła w życie z dniem 3 marca br.

Aneta Malan-Wijata

Zobacz także na

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+