Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - marzec, kwiecień

05.05.2016

Kalendarium prawne na marzec i kwiecień.

 

16.03.2016

zostało
ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

23.03.2016

weszło w życie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 377)

Rozporządzenie znosi Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, która została utworzona w celu opracowania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednocześnie zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, działania te stanowią konsekwencję odwołania przewodniczącego Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji i członków Komisji, które nastąpiło w dniu 13 stycznia 2016 r. Dalsze prace legislacyjne dotyczące materii, którą dotychczas zajmowała się Komisja, będą prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

25.03.2016

weszła w życie 

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 393)

Ustawa określa szczególne zadania organów administracji publicznej związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Rozdział 5 ustawy zawiera regulacje dotyczące szczególnych zasad realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. W myśl przepisów ustawy do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, realizowanych w związku z organizacją ŚDM, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli przedmiot zamówienia będzie związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia publicznego będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ustawa określa zasady, jakim powinny podlegać takie zamówienia. Wprowadzono ułatwienia proceduralne dotyczące przystąpienia do użytkowania w odniesieniu do inwestycji polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych stanowiących infrastrukturę kolejową lub drogową realizowanych w związku z organizacją ŚDM, polegające na skróceniu do 7 dni terminów na wydanie przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenie sprzeciwu do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. Inwestor będzie miał możliwość przedłożenia dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w terminie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do użytkowania. Ponadto budowa tymczasowych obiektów budowlanych wznoszonych w związku z organizacją ŚDM wymagać będzie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Do zgłoszenia dotyczącego tymczasowego obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy art. 30 ust. 2, 5, 5c, 5d i 6–7 ustawy – Prawo budowlane. W zgłoszeniu dotyczącym obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem inwestor musi dodatkowo określić termin rozbiórki tego obiektu. Natomiast termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektu wynosi 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Instalowanie przez operatorów telekomunikacyjnych, w związku z organizacją ŚDM, na terenie miasta Krakowa i na terenach, na których mają być realizowane wydarzenia z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi niezwiązanych trwale z gruntem, w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym instalowanie ich na obiektach budowlanych, zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przystąpienie do eksploatacji wymienionych instalacji będzie wymagało jednak uprzedniego doręczenia właściwemu organowi ochrony środowiska zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa w art. 122a ust. 1 tej ustawy, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych. Operator telekomunikacyjny będzie musiał usunąć instalacje w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r.

7.04.2016

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa (Dz.U. z 2016 r. poz. 414)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) i ma zastosowanie do obywateli państw członkowskich, którzy odbyli praktykę zawodową w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. Rozporządzenie określa tryb uznawania, zdobytej przez takich obywateli, praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni, archeologa, a także maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej odbytej w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Decyzje w sprawie uznania praktyki zawodowej będzie wydawał minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

18.04.2016

weszło w życie

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 363)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm.). Nowelizacja polega na włączeniu do przepisów rozporządzenia zagadnień dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać odkryte garnizonowe strzelnice specjalne. Wprowadzone zostały ponadto rozwiązania ułatwiające proces wykonawstwa oraz eksploatacji strzelnic garnizonowych.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube