Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - grudzien, styczeń

09.02.2016

Kalendarium prawne na grudzień i styczeń.

 

15.12.2015

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. poz. 1505), która znowelizowała ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6g zmienionej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przedmiotowe rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto akt prawny określa: podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia, szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego, wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego, a także sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.

18.12.2015

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2143)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

22.12.2015

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

31.12.2015

weszła w życie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2295)

Zmiana w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) polega m.in. na wprowadzeniu instytucji zgłoszenia. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będzie osiem przypadków przedsięwzięć, w tym: wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej, odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego, a także wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Nowe przepisy określają procedurę dokonywania zgłoszenia oraz procedurę wnoszenia sprzeciwu przez właściwy organ. Organem właściwym w sprawie zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych – właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu. Ponadto znowelizowane przepisy modyfikują katalogi przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz przedsięwzięć, które nie wymagają takiego pozwolenia.

1.01.2016

weszły w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 2256)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz.U. Nr 254, poz. 1706). Nowe rozporządzenie określa zakres informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego o: 1) wynikach zleconych badań próbek, 2) przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, 3) wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych, 4) wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych. Ponadto rozporządzenie wskazuje sposób i termin przekazywania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego tych informacji. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów zakres przekazywanych informacji został rozszerzony o informacje o wynikach zleconych badań próbek wyrobów budowlanych. Wyniki badań próbek Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego publikuje, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2332)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 23, poz. 122). Zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia jest tożsamy z rozporządzeniem, które straciło moc, to jest określa: 1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego, 2) wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, 3) sposób zabezpieczenia próbki, 4) wzór sprawozdania z badań, 5) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach, 6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). Niniejsze rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych do zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).  Znowelizowane przepisy ustawowe rozszerzają uprawnienia organów nadzoru budowlanego w zakresie badań próbek wyrobów budowlanych.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2342)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486). Nowe rozporządzenie określa wzór Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, sposób dokonywania i usuwania wpisów w wykazie oraz niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Zgodnie z rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosić będzie 4,1749.

Z dniem wejścia w życie niniejszego aktu prawnego straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1692).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263)

Rozporządzenie, stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), określa aktualne kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Akt prawny wskazuje cztery rodzaje kwot wartości zamówień oraz trzy rodzaje kwot wartości konkursów w zależności od rodzaju zamawiającego. W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i wynoszą 5 225 000 euro.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1735).

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube